• OTCMKTS: VNRSQ
    -0.0041 $0.0412
    Note: up to 20 min delay